30. 6. 1990

Z dejín vied a techniky na Slovensku V

Z dejín vied a techniky na Slovensku V
ed. Ján Tibenský
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Bratislava, 1969
532 s.


OBSAH
ŠTÚDIE A CLANKY

Tibenský, J.:
Niektoré problémy a úlohy dejín techniky na Slovensku
s. 5-10

Gasper, J.:
K dejinám technológie sklárskej výroby na Slovensku do konca 17. stor
s. 11-44

Horák, J.:
Vývoj technického zariadenia Kremnickej mincovne v 18. a 19. stor.
s. 45-94

Gindl, J.:
Tradičné metódy rozpojovania hornín v stredoslovenskom rudnom baníctve
s. 95-124

Sopko, A. - V. Vodzinský, V.:
Vývoj dobývacích metód na Slovensku
s. 125-146

Vozár, J.:
Vývoj banskej kartografie na Slovensku
s. 147-210

Bernáth, J. - Szombathy, L.:
Príspevok k dejinám vývoja banskej techniky od 19. storočia so zreteľom hlavne na stredné Slovensko
s. 211-242

Magula, R.:
K vývoju mechanického vŕtania v Spišsko-gemerskom rudnom baníctve do roku 1945
s. 243-278

Prikryl, Ľ. V.:
Železiareň v Podbieli na Orave
279-302

Čirč, A.:
Príspevok k stavbe prvej uhorskej železnice Bratislava—Trnava
s. 303-320

Vadkertyová, K.:
Vývoj technizácie a technológie v cukrovarníckom priemysle na Slovensku do konca 19. storočia
s. 321-340

Šarudyová, M.:
Príspevok k dejinám železiarstva na Slovensku v rokoch 1867-1880
s. 341-390

Decker, V.:
K vývoju technológie a technického zariadenia v slovenskom papiernictve v 19. storočí
s. 391-420

Gregor, M.:
Dejiny anorganického priemyslu na Slovensku do druhej svetovej vojny
s. 421-436

Figuš, V.:
Z dejín slovenského cementárskeho priemyslu
s. 437-454

Žuffa, P.:
Príspevok k vývoju technológie a technizácie garbiarskeho priemyslu s ťažiskom na priemysel v Liptove
s. 455-474

ARCHÍVNE MATERIÁLY
Lazar, E.:
Alchimedia 1573. Slovenská alchymistická pamiatka
s. 475-513

BIBLIOGRAFIA - DOKUMENTÁCIA
Výberová bibliografia literatúry k dejinám prírodných vied a medicíny, techniky, priemyslu a ťažby nerastov na Slovensku, uverejnenej v rokoch 1965—1966
s. 514-526

Stav zbierok fotokópií a mikrofilmov z dejín vied a techniky v HÚ SAV ku koncu roku 1966
s. 527-528