30. 6. 1990

Z dejín vied a techniky na Slovensku IV

Z dejín vied a techniky na Slovensku IV
ed. Ján Tibenský
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Bratislava, 1966
328 s.


OBSAH
ŠTÚDIE A ČLÁNKY
Po oslavách 200-ročného jubilea založenia štiavnickej banskej akadémie
s. 5-6

Vlachovič, J.:
Banská akadémia v Banskej Štiavnici v 19. storočí
s. 7-46

Lomič, V.:
J. T. Peithner
s. 47-60

Molenda, D.:
Poczatki polskiego szkolnictwa górniczego i udzial Akademii Górniczej w Baňskiej Szczawnicy w ksztalceniu polskich fachowców
s. 61-70

Šuchardin, S. V.:
Naučno-techničeskije svjazi čechoslovackogo i ruskogo narodov v oblasti gornogo dela
s. 71-76

Kruliš, I.:
Příspěvek k dejinám kovohutnických pecí 18. století v Banské Štiavnici
s. 77-110

Malkovský, J.:
Slovenské kovohutnictví do 18. století a význam banskoštiavnické akadémie pro jeho rozvoj
s. 111-146

Schenk, J.:
Cementové vody kyzového ložiska ve Smolníku a získavaní z nich mědi chemickou úpravou v XVIII. a XIX. století
s. 147-164

Tibenský, J.:
Príspevok k poznaniu záujmu učenej európskej verejnosti o slovenské baníctvo v období feudalizmu
s. 165-204

Teich, M.:
Ignác Born a Slovensko
s. 205-216

Schullheiss, E.  Tardy, L.:
Ein Schüler der Bergakademie zu Schemnitz: Arzt und Bergbaufachmann Jakob Reineggs
s. 217-222

Grau, C.:
Johann Daniel Perlicius und die Berliner Sozietät der Wissenschaften
s. 223-232

Duka, N.:
Prvý pokus o založenie lekárskeho spolku v Bratislave
s. 233-246

Kruliš, I.:
Karel Václav Zenger navrhuje jako prvý v rakouském mocnářství výrobu stříbra, mědi a niklu elektrochemickou cestou
s. 247-282

Lomič, V.:
Příspěvek k působení Františka Pošepného na Slovensku
s. 283-292

MATERIÁLY
Horák, J.:
Prospechové medaily banských škôl
s. 293-302

ORGANIZAČNÉ A METODOLOGICKE PROBLÉMY
Tibenský, J.: Osnovy prvého zväzku kolektívnej práce Priekopníci vedy a techniky na Slovensku
s. 303-312

BIBLIOGRAFIA - DOKUMENTÁCIA
Škorupová, A.:
Výberová bibliografia literatúry k dejinám prírodných vied a medicíny, techniky, priemyslu a ťažby nerastov na Slovensku, uverejnenej od septembra 1963 do konca roku 1964
s. 313-322

Hrochová, M.:
Stav zbierok fotokópií a mikrofilmov z dejín vied a techniky v HÚ SAV ku koncu roku 1964
s. 322-323