18. 9. 2002

XIX. ZBORNÍK DEJÍN FYZIKY - MESDEF 2001

8. Medzinárodný seminár z dejín fyziky
/Modra - Piesok, 20. - 23. 9. 2001/

Na vydanie pripravili: Ingrid HYMPÁNOVA, Miroslav Tibor MOROVICS
Recenzovala: Eva SKOČEKOVÁ

Bratislava 2002

ISBN 80-968253-4-8
EAN 9788096825349

OBSAH:

Predslov
s. 5

MAČÁK, Karel:
Vakuum a vzduchoplavba v pražském Klementinu
s. 7-16

KOLOMÝ, Rudolf:
Studium elektrických a magnetických jevů v 17. a 18. století
s. 17-32

HLAVÁČ, Albert:
Jakub Pribicer a jeho „Traktát o kométe"
s. 33-36

ŠIPOŠ, Ján:
Tycho de Brahe - 400. výročie úmrtia
s. 37-42

MEŠTEROVÁ, Jana:
Prístrojová technika v astronómii od najstarších čias po súčasnosť a jej vzťah k objavom
s. 43-52

HYMPÁNOVÁ, Ingrid:
Michael Faraday ako prednášateľ
s. 53-60

MOROVICS, Miroslav Tibor:
Korene experimentálneho výskumu rázových vĺn
s. 61-72

FERENCOVÁ, Elena - POLÁŠKOVÁ, Anna:
Zakladateľ atómového veku - Enrico Fermi
s. 73-80

FERENCOVÁ, Elena - KUKUROVÁ, Elena - KRÁĽOVÁ, Eva:
Ústav lekárskej fyziky LF UK z hľadiska vývoja slovenského vysokého školstva 20. storočia
s. 81-84

CHRAPAN, Ján:
Zamyslenie nad prípravou vedeckej práce v oblasti prírodných vied
s. 85-90

SUJA-ŽIAK, Július:
Ján Chryzostom Korec -jeho kritika materialistickej noetiky a metafyzických základov dialektického materializmu
s. 91-105

Adresy autorov príspevkov
s. 106

Materiály OS DMF
s. 107