30. 6. 1990

Z dejín vied a techniky na Slovensku IX

Z dejín vied a techniky na Slovensku IX
ed. Ján Tibenský
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Bratislava, 1979
512 s.


Obsah
Štúdie a články

J. Tibenský:
Február-SAV-slovenská veda
s. 9-13

J. Tibenský:
Inštitucionálny vývin SAV a výstavba jej pracovísk
s. 15-68

G. Steinhübel:
Prínos slovenských parkov a záhrad pre botaniku
s. 69-106

Ľ. V. Prikryl:
Príspevok k dejinám výskumu ľadových jaskýň na Slovensku
s. 107-156

J. Hanzlík:
Život a dielo Jána Mateja Korabinského
s. 157-190

I. Herčko - Š. Buzalka:
Vedecké cesty Friedricha Mohsa na Slovensko a jeho vplyv na geognóziu a mineralógiu u nás
s. 191-218

J. Urgela:
Progresívne prvky vo vyučovaní lesníctva na banskoštiavnickej akadémii
s. 219-236

E. Kladivík:
Pôsobenie profesora Jozefa Schitku na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici
s. 237-256

J. Uher - M. Bokesová-Uherová:
Účasť členov Bratislavského prírodovedno-lekárskeho spolku na zoologickom výskume
s. 257-275

A. Varga:
Zavádzanie a rozšírenie telefónu na Slovensku (1884-1918)
s. 277-314

K. Vadkertyová:
Technická výroba liehu na Slovensku v rokoch 1848-1918
s. 315-350

M. Jiroušková:
Zdravotné pomery a zdravotníctvo v Abovsko-turnianskej župe v rokoch 1882-1918
s. 351-370

I. Hrabovec:
Slovenská botanička Izabela Textorisová
s. 371-392

M. Blázy:
Prvá továreň na výrobu strojom pletených drôtených lán
s. 393-412

R. Magula:
Vývin horizontálnej dopravy v rudných baniach Spišsko-gemerského rudohoria v rokoch 1850-1938
s. 413-442

V. Miškay: Z histórie vodných elektrární na Slovensku
s. 443-474

Organizačné a metodologické problémy
Ň. Červeňanská:
Vedomosti a záujem o históriu medicíny a zdravotníctva. Výsledky výskumu
s. 475-494

Bibliografia a dokumentácia
M. Hrochová: Výberová bibliografia k dejinám prírodných vied, medicíny a techniky na Slovensku za r. 1975 až júl 1976 a doplnky
s. 495-504

Z dejín vied a techniky na Slovensku VIII

Z dejín vied a techniky na Slovensku VIII
ed. Ján Tibenský
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Bratislava, 1977
452 s.

OBSAH
ŠTÚDIE A ČLÁNKY
Tibenský, J.:
Dve veľké jubileá svetovej vedy a Slovensko
s. 7-10

Sopko, J.:
Stredoveké prírodovedné a zdravovedné rukopisy zo Slovenska
s. 11-44

Heckenast, G.:
Objavenie sa železného hámru na Slovensku a jeho rozšírenie
s. 45-72

Vozár, J.: Prvé použitie strelného prachu v baníctve
s. 73-88

Prikryl, Ľ. V.:
Príspevok k vývoju speleológie na Slovensku
s. 89-112

Urgela, J.:
Jozef Dekrét Matejovie (1774—1841), priekopník moderného lesného hospodárstva
s. 113-134

Hrabovec, I.:
Príspevok k dejinám botaniky v prvej polovici 19. stor. na Slovensku
s. 135-152

Hajda, J.:
Jozef Maximilián Petzval - priekopník modernej optiky a fotografie
s. 153-168

Varga, A.:
Začiatky a rozšírenie telegrafu na Slovensku 1847-1886
s. 169-204

Herčko, I.:
Banskoštiavnická pobočka Uhorskej geologickej spoločnosti
s. 205-252

Magula, R.:
K vývoju dobývacích metód v rudných baniach Spišsko-gemerského rudohoria v rokoch 1867-1938
s. 253-293

Tóth, L.:
Kežmarčan MUDr. Vojtech Alexander - priekopník röntgenológie
s. 295-314

Gyalokay, M.:
Príspevok k problému zabezpečenia sídlisk a poľnohospodárskych pôd proti zátopám riek na území Slovenska
s. 315-334

Adamuv, P.:
Výroba parných kotlov v Strojárňach K. Poledniaka v Košiciach
s. 335-362

Dohnány, L.:
Zdravotníctvo v Slovenskom národnom povstaní
s. 363-394

ARCHÍVNE MATERIÁLY
Münz, T.:
Fröhlichov Náčrt o pohybe sveta
s. 395-421

ORGANIZAČNÉ A METODOLOGICKÉ PROBLÉMY
Urgela, J.:
Lesnícko-drevárske a poľovnícke múzeum a dejiny lesníctva
s. 423-427

BIBLIOGRAFIA A DOKUMENTÁCIA
Škorupová A. - Hrochová, M.:
Výberová bibliografia k dejinám prírodných vied, medicíny, farmácie a techniky na Slovensku za roky 1972-1974
s. 428-446

Z dejín vied a techniky na Slovensku VII

Z dejín vied a techniky na Slovensku VII
ed. Ján Tibenský
Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Bratislava, 1974
546 s.


Obsah
Štúdie a Články

Tibenský, J.:
Slovenská akadémia vied a dejiny vedy
s. 7-12

Fundárek, R.:
Historický vývoj alchýmie na Slovensku
s. 13-52

Bokesová-Uherová, M.:
Stredoveký lekársky rukopis zo Slovenska
s. 53-66

Hrabovec, I.:
Začiatky botaniky na Slovensku
s. 67-84

Hanušin, J.:
Ku genéze najstarších strojov na Slovensku
s. 85-124

Duka-Zólyomi, N.:
Academia Leopoldina a jej vplyv na vývoj medicíny a prírodných vied na Slovensku do konca 18. storočia
s. 125-168

Petráš, M.:
Z dejín meteorológie na Slovensku do roku 1918
s. 169-204

Duka-Zólyomi, N.:
L. F. Marsili a Slovensko
s. 205-244

Puškár, I.:
Príspevok k poznaniu vyučovania civilnej architektúry u nás v 18. storočí
s. 245-272

Gindl, J.:
Z dejín horizontálnej dopravy v oblasti štiavnického pohoria
s. 273-296

Kňazovický, J.:
Pedagogická a vedecká činnosť Rudolfa Feistmantla na Katedre lesníctva štiavnickej akadémie
s. 297-328

Šarudyová, M.:
Prínos profesora Antona Kerpelyho pre hutnícku vedu a techniku
s. 329-366

Foltán, J.:
Problematika lesníckych a drevárskych technických pamiatok so zreteľom na lesné železnice
s. 367-394

Prikryl, Ľ .V.:
Vývoj mapového zobrazovania Slovenska v posledných dvoch storočiach
s. 395-426

Káčer, L. - Gregor, M. - Horvát, V.:
Príspevok k dejinám výroby v Chemických závodoch Juraja Dimitrova v Bratislave
s. 427-448

ARCHÍVNE MATERIÁLY
Vozár, J.:
Opisy najvýznamnejších banských technických zariadení v Banskej Štiavnici od F. E. Angersteina z polovice 18. storočia
s. 449-496

ORGANIZAČNÉ A METODOLOGICKÉ PROBLÉMY
Klačka, J.:
Archív Slovenskej akadémie vied a dejiny vedy
s. 497-502

Novák, J.:
Banské múzeum v prírode v Banskej Štiavnici - idey, projekty a ich realizácia
s. 503-517

BIBLIOGRAFIA A DOKUMENTÁCIA
Škorupová, A. - Hrochová, M.:
Bibliografia príspevkov k dejinám prírodných vied, medicíny, farmácie a techniky na Slovensku za rok 1970 a 1971
s. 518-534

Z dejín vied a techniky na Slovensku VI

Z dejín vied a techniky na Slovensku VI
ed. Ján Tibenský
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Bratislava, 1972
420 s.

OBSAH
ŠTÚDIE A ČLÁNKY
Tradícia lekárskej fakulty trnavskej univerzity a dnešok
s. 5-6

Bokesová-Uherová, M.:
Lekárska fakulta trnavskej univerzity - Vznik, história, problémy
s. 7-27

Lesky, E.:
Klinické vyučovanie vo Viedni, van Swieten a založenie lekárskej fakulty v Trnave
s. 29-43

Dohnány, L.:
Život a dielo profesora Václava Trnku
s. 45-58

Rippa, B. K.:
Život a dielo profesora Jakuba Plencka
s. 59-64

Schultheisz, E.:
Vyučovanie medicíny v Trnave podľa prednášok profesora Schoreticsa
s. 65-71

Fundárek, R.:
Farmácia a chémia na trnavskej univerzite
s. 73-100

Hrabovec, I.:
Botanika na lekárskej fakulte univerzity v Trnave
s. 101-115

Zemplén, J.:
Fyzika na trnavskej univerzite (1635-1777)
s. 117-152

Réti, E.:
O doktorských dizertáciách na trnavskej lekárskej fakulte
s. 153-161

Duka-Zólyomi, N.:
Absolventi trnavskej lekárskej fakulty vo vede a praxi
s. 163-203

Antal, J.:
Prvé roky lekárskej fakulty v Budíne po presťahovaní z Trnavy (1777 - 1784)
s. 205-219

Kaiser, W. - Piechocki, W.:
Hallský pietizmus a Academia Naturae Curiosorum ako inšpiračné ohniská pre slovenský duchovný život v 18. storočí
s. 221-237

Červeňanská, Ň.:
Oživovanie a prvá pomoc v slovenskej zdravotnej výchove v 18. a 19. storočí
s. 239-249

Duka-Zólyomi, N.:
Postoj trnavskej lekárskej fakulty k otázkam verejného zdravotníctva, najmä očkovania proti kiahňam
s. 251-260

Šimončič, J.:
Príspevok k dejinám verejného zdravotníctva v Trnave v období feudalizmu
s. 261-281

Huszár, Gy.: Československo-maďarské vzťahy v odbore zubného lekárstva
s. 283-288

Bokesová-Uherová, M.:
Medici zo Slovenska na západonemeckých univerzitách v 16.-18. storočí
s. 289-297

Prikryl, Ľ. V.:
Počiatky a vývoj kartografie na Slovensku
s. 299-333


ARCHÍVNE MATERIÁLY
Bokesová-Uherová, M. - Šimončič, J.:
Dokumenty o vzniku lekárskej fakulty trnavskej univerzity a o jej interných pomeroch, ktoré vyústili v presťahovaní univerzity do Budína
s. 335-365

Šimončič, J.:
Prílohy k štúdii Príspevok k dejinám verejného zdravotníctva v Trnave v období feudalizmu
s. 367-378

ORGANIZAČNÉ A METODOLOGICKÉ PROBLÉMY
Schultheisz, E. - Tardy, L.:
Náčrt minulého a súčasného výskumu dejín medicíny v Maďarsku
s. 379-391

BIBLIOGRAFIA - DOKUMENTÁCIA - KNIŽNICA
Škorupová, A.:
Výberová bibliografia literatúry k dejinám prírodných vied, medicíny a techniky na Slovensku, uverejnenej v rokoch 1967-1969
s. 393-412

Hrochová, M.:
Stav zbierok fotokópií a mikrofilmov z dejín vied a techniky v HÚ SAV ku koncu roku 1969
s. 412-414

Z dejín vied a techniky na Slovensku V

Z dejín vied a techniky na Slovensku V
ed. Ján Tibenský
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Bratislava, 1969
532 s.


OBSAH
ŠTÚDIE A CLANKY

Tibenský, J.:
Niektoré problémy a úlohy dejín techniky na Slovensku
s. 5-10

Gasper, J.:
K dejinám technológie sklárskej výroby na Slovensku do konca 17. stor
s. 11-44

Horák, J.:
Vývoj technického zariadenia Kremnickej mincovne v 18. a 19. stor.
s. 45-94

Gindl, J.:
Tradičné metódy rozpojovania hornín v stredoslovenskom rudnom baníctve
s. 95-124

Sopko, A. - V. Vodzinský, V.:
Vývoj dobývacích metód na Slovensku
s. 125-146

Vozár, J.:
Vývoj banskej kartografie na Slovensku
s. 147-210

Bernáth, J. - Szombathy, L.:
Príspevok k dejinám vývoja banskej techniky od 19. storočia so zreteľom hlavne na stredné Slovensko
s. 211-242

Magula, R.:
K vývoju mechanického vŕtania v Spišsko-gemerskom rudnom baníctve do roku 1945
s. 243-278

Prikryl, Ľ. V.:
Železiareň v Podbieli na Orave
279-302

Čirč, A.:
Príspevok k stavbe prvej uhorskej železnice Bratislava—Trnava
s. 303-320

Vadkertyová, K.:
Vývoj technizácie a technológie v cukrovarníckom priemysle na Slovensku do konca 19. storočia
s. 321-340

Šarudyová, M.:
Príspevok k dejinám železiarstva na Slovensku v rokoch 1867-1880
s. 341-390

Decker, V.:
K vývoju technológie a technického zariadenia v slovenskom papiernictve v 19. storočí
s. 391-420

Gregor, M.:
Dejiny anorganického priemyslu na Slovensku do druhej svetovej vojny
s. 421-436

Figuš, V.:
Z dejín slovenského cementárskeho priemyslu
s. 437-454

Žuffa, P.:
Príspevok k vývoju technológie a technizácie garbiarskeho priemyslu s ťažiskom na priemysel v Liptove
s. 455-474

ARCHÍVNE MATERIÁLY
Lazar, E.:
Alchimedia 1573. Slovenská alchymistická pamiatka
s. 475-513

BIBLIOGRAFIA - DOKUMENTÁCIA
Výberová bibliografia literatúry k dejinám prírodných vied a medicíny, techniky, priemyslu a ťažby nerastov na Slovensku, uverejnenej v rokoch 1965—1966
s. 514-526

Stav zbierok fotokópií a mikrofilmov z dejín vied a techniky v HÚ SAV ku koncu roku 1966
s. 527-528

Z dejín vied a techniky na Slovensku IV

Z dejín vied a techniky na Slovensku IV
ed. Ján Tibenský
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Bratislava, 1966
328 s.


OBSAH
ŠTÚDIE A ČLÁNKY
Po oslavách 200-ročného jubilea založenia štiavnickej banskej akadémie
s. 5-6

Vlachovič, J.:
Banská akadémia v Banskej Štiavnici v 19. storočí
s. 7-46

Lomič, V.:
J. T. Peithner
s. 47-60

Molenda, D.:
Poczatki polskiego szkolnictwa górniczego i udzial Akademii Górniczej w Baňskiej Szczawnicy w ksztalceniu polskich fachowców
s. 61-70

Šuchardin, S. V.:
Naučno-techničeskije svjazi čechoslovackogo i ruskogo narodov v oblasti gornogo dela
s. 71-76

Kruliš, I.:
Příspěvek k dejinám kovohutnických pecí 18. století v Banské Štiavnici
s. 77-110

Malkovský, J.:
Slovenské kovohutnictví do 18. století a význam banskoštiavnické akadémie pro jeho rozvoj
s. 111-146

Schenk, J.:
Cementové vody kyzového ložiska ve Smolníku a získavaní z nich mědi chemickou úpravou v XVIII. a XIX. století
s. 147-164

Tibenský, J.:
Príspevok k poznaniu záujmu učenej európskej verejnosti o slovenské baníctvo v období feudalizmu
s. 165-204

Teich, M.:
Ignác Born a Slovensko
s. 205-216

Schullheiss, E.  Tardy, L.:
Ein Schüler der Bergakademie zu Schemnitz: Arzt und Bergbaufachmann Jakob Reineggs
s. 217-222

Grau, C.:
Johann Daniel Perlicius und die Berliner Sozietät der Wissenschaften
s. 223-232

Duka, N.:
Prvý pokus o založenie lekárskeho spolku v Bratislave
s. 233-246

Kruliš, I.:
Karel Václav Zenger navrhuje jako prvý v rakouském mocnářství výrobu stříbra, mědi a niklu elektrochemickou cestou
s. 247-282

Lomič, V.:
Příspěvek k působení Františka Pošepného na Slovensku
s. 283-292

MATERIÁLY
Horák, J.:
Prospechové medaily banských škôl
s. 293-302

ORGANIZAČNÉ A METODOLOGICKE PROBLÉMY
Tibenský, J.: Osnovy prvého zväzku kolektívnej práce Priekopníci vedy a techniky na Slovensku
s. 303-312

BIBLIOGRAFIA - DOKUMENTÁCIA
Škorupová, A.:
Výberová bibliografia literatúry k dejinám prírodných vied a medicíny, techniky, priemyslu a ťažby nerastov na Slovensku, uverejnenej od septembra 1963 do konca roku 1964
s. 313-322

Hrochová, M.:
Stav zbierok fotokópií a mikrofilmov z dejín vied a techniky v HÚ SAV ku koncu roku 1964
s. 322-323

Z dejín vied a techniky na Slovensku III

Z dejín vied a techniky na Slovensku III
ed. Ján Tibenský
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Bratislava, 1964
372 s.


ŠTÚDIE A ČLÁNKY

Štiavnická banská akadémia — pokroková tradícia slovenského Školstva, vedy a techniky
s. 5-7

Münz, T.:
Príspevok k zhodnoteniu ideového a vedeckého prelomu na Slovensku v 17. a 18. storočí
s. 9-32

Vlachovič, J.:
Dejiny banského školstva na Slovensku v 18. storočí
s. 33-96

Fundárek, R.:
K vedeckej činnosti Mikuláša Jozefa Jacquina v Banskej Štiavnici
s. 97-114

Haubelt, J.:
Obrysy vedecké práce Giovanniho Antónia Scopoliho v Banské Štiavnici
s. 115-132

Sopko, A.:
Počiatky banskej vedy na Slovensku. Príspevok k dielu M. Podu a K. T. Deliusa
s. 133-160

Bokesová-Uherová, M.:
Príspevok k dejinám banského zdravotníctva a medicíny na Slovensku v 18. storočí
s. 161-178

Šťastný, T.:
Vznik a vývoj lesného školstva pri Banskej akadémii v Banskej Štiavnici
s. 179-200

Schmidt, Z. – Janczy, J. – Baran, J.:
Príspevok k dejinám geologických vedných disciplín na Slovensku v 18. storočí
s. 201-236

Hrabovec, I.:
Príspevok k dejinám botaniky a zoológie na Slovensku do konca 18. storočia
s. 237-263

Bokesová-Uherová, M. 
 Fundárek, R.:
Počiatky vedeckého záujmu o kúpele a liečivé pramene na Slovensku
s. 265-296

ARCHÍVNE MATERIÁLY
Vlachovič, J.:
Dokumenty k dejinám banského školstva v Československu v 18. storočí
s. 297-317

Organizačné a metodologické problémy — Zprávy
Fiala, F.:
Štátne banské múzeum Dionýza Štúra v Banskej Štiavnici. Jeho vznik a vývoj do r. 1939
s. 318-328

Kríž, J.:
Vývoj banského múzea Dionýza Štúra po oslobodení a dnešný stav
s. 328-333

BIBLIOGRAFIA — DOKUMENTÁCIA
M. Hrochová 
 Jankovič, V.: Výberová bibliografia k dejinám prírodných vied, medicíny a techniky na Slovensku za roky 1918—1938
s. 335-353

Škorupová, A.:
Výberová bibliografia literatúry k dejinám prírodných vied, medicíny, techniky, priemyslu a ťažby nerastov na Slovensku, uverejnenej od septembra 1962 do septembra 1963
s. 353-361

Hrochová, M. 
 Mauerová, M.:
Stav zbierok fotokópií a mikrofilmov z dejín vied a techniky v HÚ SAV ku koncu roku 1963
s. 361-365

Z dejín vied a techniky na Slovensku II

Z dejín vied a techniky na Slovensku II
ed. Ján Tibenský
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Bratislava, 1963
292 s.

ŠTÚDIE A ČLÁNKY
Gosiorovský, M.:
Rozvoj vedy a techniky na Slovensku — súčasť kultúrnej revolúcie v ČSSR
s. 5-14

Rozvoj techniky, technických vied a chémie na Slovensku po oslobodení
Gonda, J.:
Veda a výskum v odbore strojníctva
s. 15-19

Cigánek, L.:
Doterajší rozvoj a ďalšie vyhliadky elektrotechnického výskumu
s. 19-27

Belluš, E.:
Vedecká práca v službách rozvoja staviteľstva a architektúry
s. 28-37

Gregor, M.:
Chémia a chemické pracoviská
s. 37-50

Rozvoj lekárskych vied na Slovensku v posledných desaťročiach
Stanek, I. — Antal, J.:
Prehľad vývoja a výsledkov výskumnej práce v niektorých základných biologicko-lekárskych vedných odboroch na Slovensku
s. 51-80

Ruttkay-Nedecký, I.:
Rozvoj výskumnej základne vnútorného lekárstva a príbuzných disciplín na Slovensku od roku 1945
s. 80-88

Hubka, M.:
Rozvoj chirurgie na Slovensku po roku 1945
s. 88-100

K rozvoju prírodných vied na Slovensku po roku 1945
Hovorka, J. — Zmoray, I.:
Desať rokov zoológie na Slovensku (1952-1962)
s. 101-113

Michalko, J.:
Rozvoj botaniky na Slovensku
s. 113-122

Vývoj matematicko-fyzikálnych vied na Slovensku po oslobodení
Hajko, V. — Kolbenheyer, T.:
Fyzika a fyzikálne vedy — ich výsledky, úlohy a problémy
s.123-129

Kresák, Ľ.:
Astronómia na Slovensku v posledných dvoch desaťročiach
s. 129-140

*

Fischer, K.:
Príspevok k dejinám astronómie na Slovensku v období feudalizmu
s. 141-174

Fundárek, R.:
Liečivé prípravky v 18. storočí na Slovensku (Kompozitá v Taxa Pharmaceutica Posoniensis z r. 1745)
s. 175-204

Hapák, P.:
K niektorým otázkam technického pokroku v železiarskom priemysle na Slovensku v rokoch 1800—1867
s. 205-234

Bernath, J. — Sombathy, L.:
Zhutňovanie antimonitu v minulosti na slovenských baniach
s. 235-240

ARCHÍVNE MATERIÁLY
Tibenský, J. — M. Mauerová, M.:
Základné materiály k vzniku a náplni Učenej spoločnosti pre rozvoj baníctva (Societät der Bergbaukunde) z roku 1786
s. 241-256

Vozár, J.:
Plány Banského odd. Štátneho slovenského ústredného archívu v Banskej Štiavnici
s. 256-266

Organizačné a metodologické problémy — zprávy
Rajnoha, Š.:
Organizácia a činnosť Poľnohospodárskeho múzea v Nitre
s. 267-271

Jurkovič, M.:
Z dejín Prírodovedeckého klubu v Košiciach (1932-1938) – k 30. výročiu jeho založenia
s. 272-276

Červeňanská, Ň.:
Medzinárodný kongres histórie medicíny vo Varšave
s. 276-278

BIBLIOGRAFIA – DOKUMENTÁCIA
Škorupová, A.:
Výberová bibliografia štúdií a článkov k dejinám prírodných vied, medicíny, techniky, priemyslu a ťažby nerastov na Slovensku, uverejnených v rokoch 1961 — 1962 (do konca sept.)
s. 279-284

Hrochová, M.:
Stav zbierok a fotokópií a mikrofilmov z dejín vied a techniky v HÚ SAV ku koncu roku 1962
s. 284-286

Z dejín vied a techniky na Slovensku I

Z dejín vied a techniky na Slovensku I
ed. Ján Tibenský
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Bratislava, 1962
308 s.


Štúdie a články
Tibenský, J.:
Stav a úlohy dejín vied a techniky na Slovensku
s. 5-8

Andrusov, D.:
Vývin geologických vied a ich vplyv na ustálenie materialistického svetonázoru
s. 9-34

Špiesz, A.:
K technickému pokroku na Slovensku na prelome 18. a 19. storočia
s. 35-56

Paulinyi, Á.:
Kusové (tzv. slovenské) pece a priama výroba kujného železa na Slovensku v 18. storočí
s. 57-82

Burica, M.:
Príspevok k prenikaniu heliocentrickej sústavy na Slovensko
s. 83-96

Hrabovec, I.:
Význam Gustáva Reussa a jeho diela v slovenskej botanike
s. 97-112

Bokesová-Uherová, M.:
Medici zo Slovenska na východonemeckých univerzitách v 16. - 18. storočí
s. 113-138

Makai, F.:
Dejiny medicíny, najmä chirurgie v 19. storočí
s. 139-166

Hladík, J. - Fundárek, R.:
Vývoj technológie pilulek v českých zemích a na Slovensku
s. 167-200

Voda, J.:
Ohňové stroje na Slovensku vo vývoji parných strojov pred Wattom v 18. storočí
s. 201-252

Archívne materiály
Tibenský, J. - Mauerová, M.:
Súdobé časopisecké zprávy o Potterovom „Ohňovom stroji" v Novej Bani
s. 253-264

Vozár, J.:
Sortiment výrobkov Kachelmannovej strojárne vo Vyhniach
s. 265-268

Organizačné a metodologické problémy. Zprávy
Butkovič, Š.:
Vývoj, stav a perspektívy Technického múzea v Košiciach
s. 269-276
Fundárek, R.:
Farmaceutické múzeum v Bratislave a jeho ďalšie perspektívy
s. 276-280

Bibliografia - Dokumentácia - Knižnice
Škorupová, A.:
Výberová bibliografia k dejinám prírodných vied, medicíny a k dejinám techniky, priemyslu a ťažby nerastov na Slovensku za roky 1945 - 1960
s. 281-295

Hrochová, M. - Mauerová, M.: Stav zbierok fotokópií a mikrofilmov z dejín vied a techniky v HÚ SAV ku koncu roku 1961 s. 296-302