30. 6. 1990

Z dejín vied a techniky na Slovensku I

Z dejín vied a techniky na Slovensku I
ed. Ján Tibenský
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Bratislava, 1962
308 s.


Štúdie a články
Tibenský, J.:
Stav a úlohy dejín vied a techniky na Slovensku
s. 5-8

Andrusov, D.:
Vývin geologických vied a ich vplyv na ustálenie materialistického svetonázoru
s. 9-34

Špiesz, A.:
K technickému pokroku na Slovensku na prelome 18. a 19. storočia
s. 35-56

Paulinyi, Á.:
Kusové (tzv. slovenské) pece a priama výroba kujného železa na Slovensku v 18. storočí
s. 57-82

Burica, M.:
Príspevok k prenikaniu heliocentrickej sústavy na Slovensko
s. 83-96

Hrabovec, I.:
Význam Gustáva Reussa a jeho diela v slovenskej botanike
s. 97-112

Bokesová-Uherová, M.:
Medici zo Slovenska na východonemeckých univerzitách v 16. - 18. storočí
s. 113-138

Makai, F.:
Dejiny medicíny, najmä chirurgie v 19. storočí
s. 139-166

Hladík, J. - Fundárek, R.:
Vývoj technológie pilulek v českých zemích a na Slovensku
s. 167-200

Voda, J.:
Ohňové stroje na Slovensku vo vývoji parných strojov pred Wattom v 18. storočí
s. 201-252

Archívne materiály
Tibenský, J. - Mauerová, M.:
Súdobé časopisecké zprávy o Potterovom „Ohňovom stroji" v Novej Bani
s. 253-264

Vozár, J.:
Sortiment výrobkov Kachelmannovej strojárne vo Vyhniach
s. 265-268

Organizačné a metodologické problémy. Zprávy
Butkovič, Š.:
Vývoj, stav a perspektívy Technického múzea v Košiciach
s. 269-276
Fundárek, R.:
Farmaceutické múzeum v Bratislave a jeho ďalšie perspektívy
s. 276-280

Bibliografia - Dokumentácia - Knižnice
Škorupová, A.:
Výberová bibliografia k dejinám prírodných vied, medicíny a k dejinám techniky, priemyslu a ťažby nerastov na Slovensku za roky 1945 - 1960
s. 281-295

Hrochová, M. - Mauerová, M.: Stav zbierok fotokópií a mikrofilmov z dejín vied a techniky v HÚ SAV ku koncu roku 1961 s. 296-302