30. 6. 1990

Z dejín vied a techniky na Slovensku III

Z dejín vied a techniky na Slovensku III
ed. Ján Tibenský
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Bratislava, 1964
372 s.


ŠTÚDIE A ČLÁNKY

Štiavnická banská akadémia — pokroková tradícia slovenského Školstva, vedy a techniky
s. 5-7

Münz, T.:
Príspevok k zhodnoteniu ideového a vedeckého prelomu na Slovensku v 17. a 18. storočí
s. 9-32

Vlachovič, J.:
Dejiny banského školstva na Slovensku v 18. storočí
s. 33-96

Fundárek, R.:
K vedeckej činnosti Mikuláša Jozefa Jacquina v Banskej Štiavnici
s. 97-114

Haubelt, J.:
Obrysy vedecké práce Giovanniho Antónia Scopoliho v Banské Štiavnici
s. 115-132

Sopko, A.:
Počiatky banskej vedy na Slovensku. Príspevok k dielu M. Podu a K. T. Deliusa
s. 133-160

Bokesová-Uherová, M.:
Príspevok k dejinám banského zdravotníctva a medicíny na Slovensku v 18. storočí
s. 161-178

Šťastný, T.:
Vznik a vývoj lesného školstva pri Banskej akadémii v Banskej Štiavnici
s. 179-200

Schmidt, Z. – Janczy, J. – Baran, J.:
Príspevok k dejinám geologických vedných disciplín na Slovensku v 18. storočí
s. 201-236

Hrabovec, I.:
Príspevok k dejinám botaniky a zoológie na Slovensku do konca 18. storočia
s. 237-263

Bokesová-Uherová, M. 
 Fundárek, R.:
Počiatky vedeckého záujmu o kúpele a liečivé pramene na Slovensku
s. 265-296

ARCHÍVNE MATERIÁLY
Vlachovič, J.:
Dokumenty k dejinám banského školstva v Československu v 18. storočí
s. 297-317

Organizačné a metodologické problémy — Zprávy
Fiala, F.:
Štátne banské múzeum Dionýza Štúra v Banskej Štiavnici. Jeho vznik a vývoj do r. 1939
s. 318-328

Kríž, J.:
Vývoj banského múzea Dionýza Štúra po oslobodení a dnešný stav
s. 328-333

BIBLIOGRAFIA — DOKUMENTÁCIA
M. Hrochová 
 Jankovič, V.: Výberová bibliografia k dejinám prírodných vied, medicíny a techniky na Slovensku za roky 1918—1938
s. 335-353

Škorupová, A.:
Výberová bibliografia literatúry k dejinám prírodných vied, medicíny, techniky, priemyslu a ťažby nerastov na Slovensku, uverejnenej od septembra 1962 do septembra 1963
s. 353-361

Hrochová, M. 
 Mauerová, M.:
Stav zbierok fotokópií a mikrofilmov z dejín vied a techniky v HÚ SAV ku koncu roku 1963
s. 361-365