30. 6. 1990

Z dejín vied a techniky na Slovensku VII

Z dejín vied a techniky na Slovensku VII
ed. Ján Tibenský
Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Bratislava, 1974
546 s.


Obsah
Štúdie a Články

Tibenský, J.:
Slovenská akadémia vied a dejiny vedy
s. 7-12

Fundárek, R.:
Historický vývoj alchýmie na Slovensku
s. 13-52

Bokesová-Uherová, M.:
Stredoveký lekársky rukopis zo Slovenska
s. 53-66

Hrabovec, I.:
Začiatky botaniky na Slovensku
s. 67-84

Hanušin, J.:
Ku genéze najstarších strojov na Slovensku
s. 85-124

Duka-Zólyomi, N.:
Academia Leopoldina a jej vplyv na vývoj medicíny a prírodných vied na Slovensku do konca 18. storočia
s. 125-168

Petráš, M.:
Z dejín meteorológie na Slovensku do roku 1918
s. 169-204

Duka-Zólyomi, N.:
L. F. Marsili a Slovensko
s. 205-244

Puškár, I.:
Príspevok k poznaniu vyučovania civilnej architektúry u nás v 18. storočí
s. 245-272

Gindl, J.:
Z dejín horizontálnej dopravy v oblasti štiavnického pohoria
s. 273-296

Kňazovický, J.:
Pedagogická a vedecká činnosť Rudolfa Feistmantla na Katedre lesníctva štiavnickej akadémie
s. 297-328

Šarudyová, M.:
Prínos profesora Antona Kerpelyho pre hutnícku vedu a techniku
s. 329-366

Foltán, J.:
Problematika lesníckych a drevárskych technických pamiatok so zreteľom na lesné železnice
s. 367-394

Prikryl, Ľ .V.:
Vývoj mapového zobrazovania Slovenska v posledných dvoch storočiach
s. 395-426

Káčer, L. - Gregor, M. - Horvát, V.:
Príspevok k dejinám výroby v Chemických závodoch Juraja Dimitrova v Bratislave
s. 427-448

ARCHÍVNE MATERIÁLY
Vozár, J.:
Opisy najvýznamnejších banských technických zariadení v Banskej Štiavnici od F. E. Angersteina z polovice 18. storočia
s. 449-496

ORGANIZAČNÉ A METODOLOGICKÉ PROBLÉMY
Klačka, J.:
Archív Slovenskej akadémie vied a dejiny vedy
s. 497-502

Novák, J.:
Banské múzeum v prírode v Banskej Štiavnici - idey, projekty a ich realizácia
s. 503-517

BIBLIOGRAFIA A DOKUMENTÁCIA
Škorupová, A. - Hrochová, M.:
Bibliografia príspevkov k dejinám prírodných vied, medicíny, farmácie a techniky na Slovensku za rok 1970 a 1971
s. 518-534