21. 9. 2005

XXII. ZBORNÍK DEJÍN FYZIKY

11. Medzinárodný seminár z dejín fyziky
/
Brno, ČR; 9. - 11. 9. 2004/

Na vydanie pripravili: Miroslav Tibor MOROVICS, Ingrid HYMPÁNOVÁ
Recenzovali: Prof. RNDr. Ján CHRAPAN, DrSc. Ing. Eva SKOČEKOVÁ

Na organizovaní seminára a na vydaní zborníka sa podieľali:
Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV
Slovenská fyzikálna spoločnosť pri SAV
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno
Jednota slovenských matematikov a fyzikov

ISBN 80-968253-9-9
EAN 9788096825394

OBSAH:

Predslov
s. 5

RANDA, Miroslav:
Historie měření vzdálenosti Země od Slunce
s. 7-18

ŠTEFL, Vladimír:
Pohyb Slunce, Měsíce a hvězdný katalog v Almagestu
s. 19-40

SCHUPPENER, Georg:
Poznámky k pojmenování slovenských historických měr a vah
s. 41-50

MOROVICS, Miroslav Tibor:
Jezuitská univerzita v Košiciach a jej profesori matematiky a fyziky
s. 51-66

ŠPERKA, Andrej:
K počiatkom fyziky na Trnavskej univerzite
s. 67-78

KOLOMÝ, Rudolf:
K objevu Ohmova zákona
s. 79-92

HUBEŇÁK, Josef - HUBEŇÁK, Jiří:
Elektromagnetická vlna v experimentech před sto lety a dnes
s. 93-102

MALÍŠEK, Vladimír:
České encyklopedie a obraz fyziky v nich
s. 103-112

MAČÁK, Karel:
Bohuslav Hostinský - fyzik anebo matematik
s. 113-122

CHRAPAN, Ján:
Zo spomienok na výstavbu Cyklotrónového centra SR
s. 123-132

HYMPÁNOVÁ, Ingrid:
Ako sa rodila fyzika
s. 133-140

NAVRÁTIL, Vladislav:
Zajímavosti z dějin nejstarší vědy - vědy o materiálu
s. 141-146

MUNZAR, Jan:
Johann Kepler (1571-1630) and his weather observations from Prague
s. 147-150

SLAVÍK, Jan:
300 let Newtonovy Optiky
s. 151-158

DUŠÁTKO, Drahomír:
Historický vztah geodezie a fyziky
s. 159-170

FERENCOVÁ, Elena - POLÁŠKOVÁ, Anna:
Vedecký prínos D. I. Mendelejeva
s. 171-178

MEŠTEROVÁ, Jana:
Fyzika v Košiciach
s. 179-186

KRŠKA, Karel:
„Vzduchoplavba" J. A. Wagnera, pozoruhodný vědeckopopularizační příspěvek k dějinám létání a aplikaci fyziky
s. 187-190

JEDINÁK, Dušan:
Albert Einstein - netradičný pohľad na vedu a ľudstvo
s. 191-194

Adresy autorov príspevkov
s. 195

Materiály OS DMF:

Spomienka na RNDr. Alberta Hlaváča, nášho kolegu a priateľa
s. 199

Blahoželáme
s. 201

MESDEF 2004 - zoznam prednesených príspevkov
s. 202

Doprovodný program 11. Mezinárodního semináře z dějin fyziky (MESDEF 2004)
s. 203

Výstava v STM „Fyzika v škole včera, dnes a zajtra“
s. 206