30. 6. 1990

Z dejín vied a techniky na Slovensku VI

Z dejín vied a techniky na Slovensku VI
ed. Ján Tibenský
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Bratislava, 1972
420 s.

OBSAH
ŠTÚDIE A ČLÁNKY
Tradícia lekárskej fakulty trnavskej univerzity a dnešok
s. 5-6

Bokesová-Uherová, M.:
Lekárska fakulta trnavskej univerzity - Vznik, história, problémy
s. 7-27

Lesky, E.:
Klinické vyučovanie vo Viedni, van Swieten a založenie lekárskej fakulty v Trnave
s. 29-43

Dohnány, L.:
Život a dielo profesora Václava Trnku
s. 45-58

Rippa, B. K.:
Život a dielo profesora Jakuba Plencka
s. 59-64

Schultheisz, E.:
Vyučovanie medicíny v Trnave podľa prednášok profesora Schoreticsa
s. 65-71

Fundárek, R.:
Farmácia a chémia na trnavskej univerzite
s. 73-100

Hrabovec, I.:
Botanika na lekárskej fakulte univerzity v Trnave
s. 101-115

Zemplén, J.:
Fyzika na trnavskej univerzite (1635-1777)
s. 117-152

Réti, E.:
O doktorských dizertáciách na trnavskej lekárskej fakulte
s. 153-161

Duka-Zólyomi, N.:
Absolventi trnavskej lekárskej fakulty vo vede a praxi
s. 163-203

Antal, J.:
Prvé roky lekárskej fakulty v Budíne po presťahovaní z Trnavy (1777 - 1784)
s. 205-219

Kaiser, W. - Piechocki, W.:
Hallský pietizmus a Academia Naturae Curiosorum ako inšpiračné ohniská pre slovenský duchovný život v 18. storočí
s. 221-237

Červeňanská, Ň.:
Oživovanie a prvá pomoc v slovenskej zdravotnej výchove v 18. a 19. storočí
s. 239-249

Duka-Zólyomi, N.:
Postoj trnavskej lekárskej fakulty k otázkam verejného zdravotníctva, najmä očkovania proti kiahňam
s. 251-260

Šimončič, J.:
Príspevok k dejinám verejného zdravotníctva v Trnave v období feudalizmu
s. 261-281

Huszár, Gy.: Československo-maďarské vzťahy v odbore zubného lekárstva
s. 283-288

Bokesová-Uherová, M.:
Medici zo Slovenska na západonemeckých univerzitách v 16.-18. storočí
s. 289-297

Prikryl, Ľ. V.:
Počiatky a vývoj kartografie na Slovensku
s. 299-333


ARCHÍVNE MATERIÁLY
Bokesová-Uherová, M. - Šimončič, J.:
Dokumenty o vzniku lekárskej fakulty trnavskej univerzity a o jej interných pomeroch, ktoré vyústili v presťahovaní univerzity do Budína
s. 335-365

Šimončič, J.:
Prílohy k štúdii Príspevok k dejinám verejného zdravotníctva v Trnave v období feudalizmu
s. 367-378

ORGANIZAČNÉ A METODOLOGICKÉ PROBLÉMY
Schultheisz, E. - Tardy, L.:
Náčrt minulého a súčasného výskumu dejín medicíny v Maďarsku
s. 379-391

BIBLIOGRAFIA - DOKUMENTÁCIA - KNIŽNICA
Škorupová, A.:
Výberová bibliografia literatúry k dejinám prírodných vied, medicíny a techniky na Slovensku, uverejnenej v rokoch 1967-1969
s. 393-412

Hrochová, M.:
Stav zbierok fotokópií a mikrofilmov z dejín vied a techniky v HÚ SAV ku koncu roku 1969
s. 412-414