30. 6. 1990

Z dejín vied a techniky na Slovensku VIII

Z dejín vied a techniky na Slovensku VIII
ed. Ján Tibenský
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Bratislava, 1977
452 s.

OBSAH
ŠTÚDIE A ČLÁNKY
Tibenský, J.:
Dve veľké jubileá svetovej vedy a Slovensko
s. 7-10

Sopko, J.:
Stredoveké prírodovedné a zdravovedné rukopisy zo Slovenska
s. 11-44

Heckenast, G.:
Objavenie sa železného hámru na Slovensku a jeho rozšírenie
s. 45-72

Vozár, J.: Prvé použitie strelného prachu v baníctve
s. 73-88

Prikryl, Ľ. V.:
Príspevok k vývoju speleológie na Slovensku
s. 89-112

Urgela, J.:
Jozef Dekrét Matejovie (1774—1841), priekopník moderného lesného hospodárstva
s. 113-134

Hrabovec, I.:
Príspevok k dejinám botaniky v prvej polovici 19. stor. na Slovensku
s. 135-152

Hajda, J.:
Jozef Maximilián Petzval - priekopník modernej optiky a fotografie
s. 153-168

Varga, A.:
Začiatky a rozšírenie telegrafu na Slovensku 1847-1886
s. 169-204

Herčko, I.:
Banskoštiavnická pobočka Uhorskej geologickej spoločnosti
s. 205-252

Magula, R.:
K vývoju dobývacích metód v rudných baniach Spišsko-gemerského rudohoria v rokoch 1867-1938
s. 253-293

Tóth, L.:
Kežmarčan MUDr. Vojtech Alexander - priekopník röntgenológie
s. 295-314

Gyalokay, M.:
Príspevok k problému zabezpečenia sídlisk a poľnohospodárskych pôd proti zátopám riek na území Slovenska
s. 315-334

Adamuv, P.:
Výroba parných kotlov v Strojárňach K. Poledniaka v Košiciach
s. 335-362

Dohnány, L.:
Zdravotníctvo v Slovenskom národnom povstaní
s. 363-394

ARCHÍVNE MATERIÁLY
Münz, T.:
Fröhlichov Náčrt o pohybe sveta
s. 395-421

ORGANIZAČNÉ A METODOLOGICKÉ PROBLÉMY
Urgela, J.:
Lesnícko-drevárske a poľovnícke múzeum a dejiny lesníctva
s. 423-427

BIBLIOGRAFIA A DOKUMENTÁCIA
Škorupová A. - Hrochová, M.:
Výberová bibliografia k dejinám prírodných vied, medicíny, farmácie a techniky na Slovensku za roky 1972-1974
s. 428-446