30. 6. 1990

Z dejín vied a techniky na Slovensku IX

Z dejín vied a techniky na Slovensku IX
ed. Ján Tibenský
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Bratislava, 1979
512 s.


Obsah
Štúdie a články

J. Tibenský:
Február-SAV-slovenská veda
s. 9-13

J. Tibenský:
Inštitucionálny vývin SAV a výstavba jej pracovísk
s. 15-68

G. Steinhübel:
Prínos slovenských parkov a záhrad pre botaniku
s. 69-106

Ľ. V. Prikryl:
Príspevok k dejinám výskumu ľadových jaskýň na Slovensku
s. 107-156

J. Hanzlík:
Život a dielo Jána Mateja Korabinského
s. 157-190

I. Herčko - Š. Buzalka:
Vedecké cesty Friedricha Mohsa na Slovensko a jeho vplyv na geognóziu a mineralógiu u nás
s. 191-218

J. Urgela:
Progresívne prvky vo vyučovaní lesníctva na banskoštiavnickej akadémii
s. 219-236

E. Kladivík:
Pôsobenie profesora Jozefa Schitku na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici
s. 237-256

J. Uher - M. Bokesová-Uherová:
Účasť členov Bratislavského prírodovedno-lekárskeho spolku na zoologickom výskume
s. 257-275

A. Varga:
Zavádzanie a rozšírenie telefónu na Slovensku (1884-1918)
s. 277-314

K. Vadkertyová:
Technická výroba liehu na Slovensku v rokoch 1848-1918
s. 315-350

M. Jiroušková:
Zdravotné pomery a zdravotníctvo v Abovsko-turnianskej župe v rokoch 1882-1918
s. 351-370

I. Hrabovec:
Slovenská botanička Izabela Textorisová
s. 371-392

M. Blázy:
Prvá továreň na výrobu strojom pletených drôtených lán
s. 393-412

R. Magula:
Vývin horizontálnej dopravy v rudných baniach Spišsko-gemerského rudohoria v rokoch 1850-1938
s. 413-442

V. Miškay: Z histórie vodných elektrární na Slovensku
s. 443-474

Organizačné a metodologické problémy
Ň. Červeňanská:
Vedomosti a záujem o históriu medicíny a zdravotníctva. Výsledky výskumu
s. 475-494

Bibliografia a dokumentácia
M. Hrochová: Výberová bibliografia k dejinám prírodných vied, medicíny a techniky na Slovensku za r. 1975 až júl 1976 a doplnky
s. 495-504