30. 6. 1990

Z dejín vied a techniky na Slovensku II

Z dejín vied a techniky na Slovensku II
ed. Ján Tibenský
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Bratislava, 1963
292 s.

ŠTÚDIE A ČLÁNKY
Gosiorovský, M.:
Rozvoj vedy a techniky na Slovensku — súčasť kultúrnej revolúcie v ČSSR
s. 5-14

Rozvoj techniky, technických vied a chémie na Slovensku po oslobodení
Gonda, J.:
Veda a výskum v odbore strojníctva
s. 15-19

Cigánek, L.:
Doterajší rozvoj a ďalšie vyhliadky elektrotechnického výskumu
s. 19-27

Belluš, E.:
Vedecká práca v službách rozvoja staviteľstva a architektúry
s. 28-37

Gregor, M.:
Chémia a chemické pracoviská
s. 37-50

Rozvoj lekárskych vied na Slovensku v posledných desaťročiach
Stanek, I. — Antal, J.:
Prehľad vývoja a výsledkov výskumnej práce v niektorých základných biologicko-lekárskych vedných odboroch na Slovensku
s. 51-80

Ruttkay-Nedecký, I.:
Rozvoj výskumnej základne vnútorného lekárstva a príbuzných disciplín na Slovensku od roku 1945
s. 80-88

Hubka, M.:
Rozvoj chirurgie na Slovensku po roku 1945
s. 88-100

K rozvoju prírodných vied na Slovensku po roku 1945
Hovorka, J. — Zmoray, I.:
Desať rokov zoológie na Slovensku (1952-1962)
s. 101-113

Michalko, J.:
Rozvoj botaniky na Slovensku
s. 113-122

Vývoj matematicko-fyzikálnych vied na Slovensku po oslobodení
Hajko, V. — Kolbenheyer, T.:
Fyzika a fyzikálne vedy — ich výsledky, úlohy a problémy
s.123-129

Kresák, Ľ.:
Astronómia na Slovensku v posledných dvoch desaťročiach
s. 129-140

*

Fischer, K.:
Príspevok k dejinám astronómie na Slovensku v období feudalizmu
s. 141-174

Fundárek, R.:
Liečivé prípravky v 18. storočí na Slovensku (Kompozitá v Taxa Pharmaceutica Posoniensis z r. 1745)
s. 175-204

Hapák, P.:
K niektorým otázkam technického pokroku v železiarskom priemysle na Slovensku v rokoch 1800—1867
s. 205-234

Bernath, J. — Sombathy, L.:
Zhutňovanie antimonitu v minulosti na slovenských baniach
s. 235-240

ARCHÍVNE MATERIÁLY
Tibenský, J. — M. Mauerová, M.:
Základné materiály k vzniku a náplni Učenej spoločnosti pre rozvoj baníctva (Societät der Bergbaukunde) z roku 1786
s. 241-256

Vozár, J.:
Plány Banského odd. Štátneho slovenského ústredného archívu v Banskej Štiavnici
s. 256-266

Organizačné a metodologické problémy — zprávy
Rajnoha, Š.:
Organizácia a činnosť Poľnohospodárskeho múzea v Nitre
s. 267-271

Jurkovič, M.:
Z dejín Prírodovedeckého klubu v Košiciach (1932-1938) – k 30. výročiu jeho založenia
s. 272-276

Červeňanská, Ň.:
Medzinárodný kongres histórie medicíny vo Varšave
s. 276-278

BIBLIOGRAFIA – DOKUMENTÁCIA
Škorupová, A.:
Výberová bibliografia štúdií a článkov k dejinám prírodných vied, medicíny, techniky, priemyslu a ťažby nerastov na Slovensku, uverejnených v rokoch 1961 — 1962 (do konca sept.)
s. 279-284

Hrochová, M.:
Stav zbierok a fotokópií a mikrofilmov z dejín vied a techniky v HÚ SAV ku koncu roku 1962
s. 284-286