20. 9. 2006

XXIII. ZBORNÍK DEJÍN FYZIKY - MESDEF 2005

12. Medzinárodný seminár z dejín fyziky
/Trenčianske Teplice 22. – 24. 9. 2005/


Na vydanie pripravili: Miroslav Tibor MOROVICS, Ingrid HYMPÁNOVÁ
Recenzovali: Prof . RNDr. Ján CHRAPAN, DrSc., Ing. Eva SKOČEKOVÁ

Bratislava 2006

ISBN 80-969508-0-0
EAN 9788096950805

OBSAH

Predslov
s. 7 - 8

FERENCOVÁ, Elena:
RNDr. Albert Hlaváč (* 7. 11. 1919 Chynorany – † 6. 6. 2005 Bratislava)
s. 9 - 12

ŠTEFL, Vladimír:
K určování dráhy Saturna v geocentrické a heliocentrické soustavě
s. 13 - 22

RANDA, Miroslav:
Josef František Smetana
s. 23 - 34

MAČÁK, Karel:
Christian Doppler a výuka teorie pravdepodobnosti v českých zemích
s. 35 - 48

KOLOMÝ, Rudolf:
Počátky studia elektromagnetických jevů. Vznik Ampérovy elektrodynamiky
s. 49 - 66

MOROVICS, Miroslav Tibor:
Snahy o aplikáciu elektromagnetických javov v diele Š. A. Jedlika
s. 67 - 94

HUBEŇÁK, Josef:
Od uhlíkové žárovky k moderním zdrojům světla
s. 95 - 102

ŠPERKA, Andrej:
Zlato a striebro v historicko–fyzikálnej dizertácii o uhorských baniach z roku 1714
s. 103 - 114

HYMPÁNOVÁ, Ingrid:
Galileo Galilei a legenda šikmej veže
s. 115 - 118

JEDINÁK, Dušan:
Johannes Kepler—presvedčený o harmónii sveta
s. 119 - 122

FERENCOVÁ, Elena – KUKUROVÁ, Elena:
Uhorský Hippokrates Otto Karol Moller
s. 123 - 126

MEŠTEROVÁ, Jana:
Ernest Florens Fridrich Chladný – Chladni
s. 127 - 132

MOROVICS, Miroslav Tibor:
Chladniho obrazce v Antolikovom podaní
s. 133 - 140

SUJA - ŽIAK, Július:
Prof. RNDr. Ján Fischer – fyzik a pedagóg
s. 141 - 146

DUŠÁTKO, Drahomír:
Nadmořské výšky a výškové systémy ve fyzikálním prostoru Země
s. 147 - 158

Adresy autorov príspevkov
s. 159

MESDEF 2005 – zoznam prednesených príspevkov
s. 160

Materiály OS DMF
s. 161