22. 9. 2000

XVII. ZBORNÍK DEJÍN FYZIKY - MESDEF 1999

6. Medzinárodný seminár dejín fyziky
/
Richnava 23. - 26. 9. 1999 /

Editori: Ingrid HYMPÁNOVÁ, Miroslav Tibor MOROVICS

Bratislava 2000

ISBN 80-968253-1-3

OBSAH

Predslov
s. 5

KOLOMÝ, Rudolf:
K působení Alberta Einsteina v Praze (1911 -1912)
s. 6-23

HLAVÁČ, Albert:
Pavel Michalko a jeho Fizyka
s. 24-31

SCHUPPENER, Georg:
Bakalářské promoce na pražské jezuitské akademii „Ferdinandea" Matematické a fyzikální úkony
s. 32-37

FERENCOVÁ, Elena - KUKUROVÁ, Elena:
Univerzitné astronomické observatórium v Trnave - jeho založenie a činnosť
s. 38-43

MAČÁK, Karel:
Poznámka k historii teorie duhy
s. 44-51

HYMPÁNOVÁ, Ingrid:
Z histórie vákua
s. 52-57

MOROVICS, Miroslav Tibor:
Dotyky "uhorského Fausta" Štefana Hatvaniho so svetovou vedou
s. 58-71

CHRAPAN, Ján:
Milan Rastislav Štefánik - životné osudy
s. 72-97

SUJA-ŽIAK, Július:
K etike pedagóga a filozofie krásy
s. 98-103

Adresy autorov príspevkov
s. 104


MATERIÁLY OS DMF

Program 6. MESDEF-u
s. 105

Adresár OS MDF
s. 106